Trgovačko ime

Rastvor vodonik peroksida 35, 50,60 %

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Perhidrol, vodonikov peroksid

CAS broj

7722 – 84 – 1

EC broj

231 – 765 – 0

Registarski broj

105810000384

Indeks

008 – 003 – 00 – 9

Hemijska formula

H2O2

Grupa jedinjenja

Neorgansko jedinjenje (peroksidi)

 

Opšte karakteristike

Vodnik peroksid je neorgansko jedinjenje vodonika i kiseonika. U razblaženoj formi to je bezbojna tečnost. U vodenim rastvorima vodonik peroksid je slaba kiselina koja disusuje u dva stupnja. Jako je oksidaciono sredstvo. Vodonik peroksid je nestabilno jedinjenje koje se razlaže na povišenoj temperaturi ili u prisustvu katalizatora (MnO2; plemeniti metali) dajući vodu i nascentni kiseonik. Nastali molekul kiseonika oksidativno razlaže mikroorganizme i vrši dezinfekciju. Reakcija razlaganja je praćena stvaranjem pene. U domaćinstvu za dezinfekciju koristi se 3 % rastvor, sve ostale koncentracije vodonika izazivaju iritaciju kože, dovode do teškog oštećenja oka i mogu izazvati iritaciju respiratornih oragana.

 

Fizičko – hemijske karakteristike 

 

Izgled

Bezbojna tečnost

Agregatno stanje

Tecno

Relativna gustina (20°C) 35, 50,60 %

1.1312; 1.1953; 1.2407

Viskoznost

1,1 mPas na 20°C

Rastvorljivost

rastvorljivo u vodi

podaci za pojedinačne koncentracije rastvora vodonik peroksida kao I ostali parametri dati su u bezbednosnim listovima.

 

Primena

Vodonik peroksid ima široku primenu u hemijskoj i farmaceutskoj industriji. Koristi se u tekstilnoj industriji za beljenje kose, vune, svile, kože, pamuka, zatim za osvežavanje slika, dezinfekciju rana. Osobina vodonik peroksida da se raspada dajući nascentni kiseonik iskorišćena je za sagorevanje raketnog goriva.

 

Transport

Transport vodonik peroksida  vrši se u skladu sa transportnim pravilima u kamion cisternama od odgovarajuceg materijala ili  upakovana u IBC kontejnere zapremine od 1000 L-1100 do 1200 kg.