Trgovačko ime

Sumporna kiselina, rastvor 50, 93-98 %

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Sumporna kiselina

CAS broj

7664 – 93 – 9

EC broj

231 – 639 – 5  

EU-indeks

016 – 020 – 00 – 8  

Hemijska formula

H2SO4

Grupa jedinjenja

Neorganska supstanca

 

Opšte karakteristike:

Sumporna kiselina , hemijsko jedinjenje molekulske formule H2SO4. Spada u grupu neorganskih kiselina. To je nagrizajuća , uljasta tečnost koja se meša sa vodom u svim odnosima.  Kod tehničke (industrijske) sumporne kiseline dozvoljen je veći stepen nečistoća, pa boja same kiseline varira u intervalu  od bezbojne do žućkaste boje. Veoma je reaktivna, jako oksidaciono sredstvo. Stupa u burne reakcije sa vodom i bazama, reaguje sa metalima formirajući zapaljivi gas vodonik, reaguje sa organskim supstancama…

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Bezbojna do žućkasta uljasta tečnost

Agregatno stanje

Tecno

Relativna gustina (20°C)

1.84 g/cm3

Viskoznost

21 mPas

Rastvorljivost

rastvorljivo u vodi

podaci za pojedinačne koncentracije rastvora sumporne kiseline kao I ostali parametri dati su u bezbednosnim listovima.

 

Primena

Koncentrovana sumporna kiselina je jako oksidaciono, dehitraciono sredstvo što je čini reagensom sa raznovrsnom primenom i predstavlja jedan od najvažnijih proizvoda bazične hemijske industrije. Najčešća primena sumporne kiseline kao elektrolit u olovnim akumulatorima, za preradu ruda, u proizvodnji đubriva, pri preradi nafte, u obradi otpadnih voda, hemijskoj sintezi : kao katalizator u hemijskim reakcijama, zatim proizvodnja boja, deterdženata, lekova, eksploziva…

 

Transport

Transport rastvora sumporne kiseline vrši se u skladu sa transportnim pravilima u kamion cisternama od odgovarajuceg materijala ili  upakovana u IBC kontejnere zapremine od 1000 l-1500 kg I manje kao i u kanisterima od 30, 50 ili  buradima od 200 L.