Trgovačko ime

Sirćetna kiselina, prehrambena 80 %  

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Acetatna kiselina, etanska kiselina

CAS broj

64-19-7

EC broj

200-580-7

REACH registarski broj

01-2119475328-30-0018

Indeks

607-002-00-6

Hemijska formula

CH3COOH

Grupa jedinjenja

Organska kiselina karboksilna kiselina 

 

Opšte karakteristike

Sirćetna kiselina je slaba organska kiselina, karboksilna kiselina. U hidratisanom obliku je bezbojna tečnost, karakterističnog kiselog ukusa i mirisa na sirće. Veoma razblaženi rastvor je sirće, dok bezvodni oblik prestavlja glacijalnu srćetnu kiselinu, koja je higroskopna supstanca, koja na temperaturi nižoj od 16,5 °C kristališe do čvrstih bezbojnih kristala. Izlaganje parama sirćetne kiseline može izazvati iritaciju sluznice nosa, očiju i pluća.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Bezbojna tečnost

Agregatno stanje

Tecno

Relativna gustina (20°C)  80 %

1.070

Viskoznost

1,056 mPas  

Rastvorljivost

rastvorljivo u vodi

 

Primena :

Sirćetna kiselina ima široku primenu u industriji kao primarna sirovina za proizvodnju drugih organskih jedinjenja, monomera vinil acetata od koga se dobijaju polivinil acetat, acetat celuloze  I druga jedinjenja koja se koriste u proizvodnji boja, mastila i premaza, lepka za drvo, sintetičkih vlakana i tkanine, pri izradi fotografskih filmova. Takođe koristi se kao hemijski reagens i rastvarač, rastvara neorganske soli, šećere, ulja, elemente poput S i J. Lako se rastvara (meša) sa vodom, hloroformom i heksanom. Zbog svojih antibakterijskih i antifungicidnih svojstava u domaćinstvima koristi se u razblaženim oblicima kao agens za čišćenje, uklanjanje kamenca i rđe, otpušavanje odvoda. U prehrambenoj industriji se koristi kao aditiv za regulaciju kiselosti E260, konzervans i pojačivač ukusa, proizvodnji sirćeta koje se koristi u ishrani.

 

Transport

Transport sirćetne kiseline vrši se u skladu sa transportnim pravilima u kamion cisternama od odgovarajuceg materijala ili  upakovana u IBC kontejnere zapremine od 1000 l -1070 kg.