Trgovačko ime

Natrijum-hipohlorit

Naziv po IUPAC-u /Sinonimi

Varikina, hipohlorna kiselina, rastvor 12-15% aktivnog hlora

CAS broj

7681-52-9

EC broj

231-668-3

Registarski broj

 

EU-indeks

 

Hemijska formula

NaOCl

Grupa jedinjenja

Neorganska supstanca

 

Opšte karakteristike:

Natrijum hipohlorit je hemijsko jedinjenje sa formulom NaClO. On se sastoji od natrijumovog katjona i hipohloritnog anjona. Na ovo jedinjenje se može gledati kao na natrijumovu so hipohloraste kiseline. Kad se rastvori u vodi on se obično naziva varikina.

Natrijum-hipohlorit je bistar, blago žućkasti rastvor karakterističnog mirisa. Natrijum-hipohlorit je nestabilan. Hlor isparava sa brzinom 0,75 grama aktivnog hlora dnevno iz rastvora. Natrijum-hipohlorit se raspada zagrevanjem. To se takođe dešava kada natrijum hipohlorit dođe u kontakt sa kiselinama, sunčevom svetlošću, određenim metalima i otrovnim i korozivnim gasovima, uključujući hlorni gas.                                  

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Žuto-zelena tečnost koja miriše na hlor

Agregatno stanje

Tečno

Gustina (20°C)

1,21-1,24  kg/m3

Viskoznost

2.6 mPas (na 20°C)

Rastvorljivost

rastvorljiv u vodi u svim odnosima

 

Primena

Natrijum-hipohlorit se koristi u velikoj meri u poljoprivredi, hemijskoj industriji, industriji boja i kreča, prehrambenoj industriji, staklenoj industriji, industriji papira, farmaceutskoj industriji, industriji sintetike i odvozu otpada. U tekstilnoj industriji natrijum hipohlorit koristi se za beljenje tekstila (varikina). Ponekad se dodaje industrijskim otpadnim vodama kako bi se neutralisali mirisi.

Natrijum-hipohlorit je efikasan protiv bakterija, virusa i gljivica. Natrijum-hipohlorit dezinfikuje isto kao i hlor.

 

Transport

Transport  natrijum hiphlorita  se vrši u  IBC kontejnerima  (zapremine od 1000l) 1250 kg u  skladu sa transportnim pravilima za ovu vrstu hemikalija.