Trgovačko ime

Natrijum hidroksid, rastvor 20, 25, 30, 32, 40, 45-50%

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Rastvor kaustične sode, lužina

CAS broj

1310 – 73 – 2

EC broj

215 – 185 – 5

EU-indeks

011 – 002 – 00 – 6

Hemijska formula

NaOH

Grupa jedinjenja

Neorganska supstanca

 

Opšte karakteristike:

Natrijum hidroksid, molekulske formule NaOH, je jedno od najpoznatijih neorganskih jedinjenja, najznačajnih za hemijsku industriju. Natrijum hidroksid je alkalni hidroksid, vrlo jaka baza, reguje sa kiselinama, kiselim oksidima, amfoternim oksidima, nemetalima, solima prelaznih metala. Vodeni rastvor NaOH je ljigav i korozivan, već na sobnoj temeraturi razlaže proteine i može uzorkovati ozbiljne hemijske opekotine. Sa vodom se mesa u svim odnosima uz oslobađanje velike količine toplote (egzotermna reakcija).

 

Fizičko – hemijske karakteristike:

 

Izgled

Bezbojna do beličasta tečnost

Agregatno stanje

Tecno

Relativna gustina (20°C) 20, 25, 30, 32, 40, 45-50%

1.2191 – 1.5253 (20 – 50 %)

Viskoznost

8.23 – 51.911 mPa.s  (9 mol/l; 25°C)

Rastvorljivost

rastvorljivo u vodi

podaci za pojedinačne koncentracije rastvora lužine kao I ostali parametri dati su u bezbednosnim listovima.

 

Primena

Kao intermedijer, za regulisanje pH vrednosti, kao laboratorijska hemikalija. Rastvor natrijum-hidroksida najviše koriste hemijske industrije koje se bave obradom organskih i neorganskih materijala. Veliki potrošači su industrija celuloze i papira, industrija veštačkih vlakana, svile, zatim aluminijumska industrija, industrija proizvodnje sapuna i deterdţenata, industrija stakla i prehrambena industrija.Velikim delom se koristi u prehrambenoj industriji za pranje. Takođe koristi i za tretman vode i otpadnih voda.

 

Transport

Transport rastvora lužine vrši se u skladu sa transportnim pravilima u kamion cisternama od odgovarajuceg materijala ili  upakovan u IBC kontejnere zapremine od 1000 l ‘od 1000 do 1500 kg u zavisnosti od konc, kao i u kanisterima od 30, 50 ili  buradima od 200 l.