Trgovačko ime

Natrijum bisulfit 25%, Natrijum bisulfit 37%

Naziv po IUPAC – u / Sinonimi

Natrijum hidrogensulfit

CAS broj

7631-90-5

EC broj

231-548-0

Registarski broj

 

EU-indeks

 

Hemijska formula

NaHSO3

Grupa jedinjenja

Neorganska supstanca

 

Opšte karakteristike:

Natrijum bisulfit (ili natrijum bisulfit , natrijum hidrogensulfit ) je hemijska mešavina sa hemijskom formulom NaHSO 3 . Natrijum bisulfit je mešavina soli koje se rastvaraju u vodi dajući rastvore sastavljene od jona natrijuma i bisulfita.To je bezbojana do žuta tečnost , rastvor  sa mirisom sumpor-dioksida. Natrijum bisulfit je aditiv za hranu sa E brojem E222.

Obično se dodaje velikim sistemima cevovoda kako bi se spriječila oksidativna korozija.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Bezbojan do žuta tečnost sa mirisom na  sumpor dioksida

Agregatno stanje

Tečan 

Gustina (20°C)

oko 1,19 -1,33 g/cm3   

Viskoznost

3,64 mPas   

Rastvorljivost

515 g/l na 20 ֯C

 

Primena

U proizvodnji estara celuloze, u procesu fermentacije, u kožnoj industriji, u kozmetičkoj i prehrambenoj industriji, u proizvodnji papira, gume, šećera, glavanoplastici i proizvodnji adheziva

 

Transport

Transport se vrši u kamion cisternama skladu sa transportnim pravilima za ovu vrstu hemikalija .