Trgovačko ime

Mravlja kiselina 85%

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Mravlja kiselina, metanska kiselina

CAS broj

64-18-6

EC broj

200-579-1

Registarski broj

 

EU-indeks

607-001-00-0

Hemijska formula

HCOOH ili CH2O2

Grupa jedinjenja

Karboksilna kiselina.

 

Opšte karakteristike:

Mravlja kiselina (ili metanska kiselina) je najjednostavnija karboksilna kiselina. Njena formula je HCOOH ili CH2O2. To je bezbojna tečnost koja ima jako oštar miris. Značajna je kao posrednik hemijske sinteze i javlja se u prirodi, najčešće u otrovu pčele ili žaoci mrava kao i u koprivama.

Mravlja kiselina se može rastvoriti u vodi kao i u mnogim polarnim organskim rastvaračima. Delimično je rastvorna i u ugljovodonicima.

Pare koje ima mravlja kiselina mogu se zapaliti u dodiru sa vazduhom pa se radi o eksplozivnoj kiselini. Ova kiselina toliko jaka da može otopiti brojne metale. Koristi se u industriji u mnogobrojne svrhe i to sve više jer se radi o jako jeftinoj i isplativoj kiselini.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Bezbojna do žute

Agregatno stanje

Tečnost

Gustina (20°C)

1,195 g/cm3 (20 °C)

Viskoznost

1,70 mPa.s (20 °C) dinamički

1,42 mm2/s (20 °C) kinetički

Rastvorljivost

organski rastvarači, voda

 

Primena

U hemijskoj industriji, u farmacetskoj industriji, proizvodnji šećera, tekstilnoj industriji i za štavljenje kože, industriji boja, u labaratorijske svrhe.

Glavna upotreba mravlje kiseline je kao antibakterijski agens u ishrani stoke. Pčelari koriste mravlju kiselinu kao insekticid protiv vaši. Bitniji je sastojak u tečnosti za uklanjanje kamenca. Koristi se za pretvaranje organskog lateksa u sirovu gumu.

 

Transport

Transport se vrši u   IBC kontejnerima (zapremine od 1000l) 1200kg u  skladu sa transportnim pravilima za ovu vrstu hemikalija.

Mravlja-kiselina-85