Trgovačko ime

Metanol

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

metl alkohol, hidroksimetan, metil-hidrat

CAS broj

67-56-1

EC broj

200-659-6

indeks broj

603-001-00-X

Hemijska formula

CH3OH

Grupa jedinjenja

Alkoholi

 

Opšte karakteristike

Metanol je prvi član homolognog niza monohidroksilnih alkohola. Lako isparljiva, pokretna tečnost karakterističnog mirisa. Zapaljiv je i toksičan. Unesen u malim količinama izaziva oštećenje vida, a u većim slepilo. Stoga se sa metanolom mora pažljivo rukovati uz poštovanje svih mera zaštite.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

bezbojna tečnost

Agregatno stanje

tečno

Relativna gustina (20°C)

0.7918 g/cm3

Rastvorljivost

rastvorljivo u vodi

Viskoznost

 

Sadržaj metanola %

99.85

 

Primena

Metanol nalazi znajčajnu primenu u proizvodnji hemikalija kao intermedijer, sirovina za proizvodnju formaldehida (plastične mase, lepkovi, boje, eksplozivi), kao gorivo u industriji, kao komponenta sredstava za čišćenje u industriji, kod tredmana otpadnih voda, upotrebljava se kod vađenja nafte i proizvodnje naftnih derivata, proizvodnji aditiva za benzin, kao komponenta kućnih sredstava za čišćenje i odmrzavanje u obliku tečnosti i spreja, u laboratorijske svrhe, kao rastvarač …

 

Transport

Transport metanola vrši se u skladu sa transportnim pravilima u kamion cisternama od odgovarajuceg materijala.