Trgovačko ime

Kaustična soda, ljuspice

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Kaustična soda, natrijum hidroksid čvrsti

CAS broj

1310 – 73 – 2

EC broj

215 – 185 – 5

Registarski broj

 

EU-indeks

011 – 002 – 00 – 6

Hemijska formula

NaOH

Grupa jedinjenja

Neorganska supstanca

 

Opšte karakteristike:

Natrijum hidroksid ili kaustična soda je neorgansko jedinjenje (natrijumova baza ili lužina), čija je hemijska formula NaOH. Natrijum hidroksid je kristalna suptanca bele boje, koja burno reaguje sa vodom. Nema specifičan miris, ne oksiduje i nije zapaljiv.

Kaustična soda je naročito opasna hemikalija jer izaziva trovanje udisanjem ili gutanjem, a u dodiru sa kožom i očima izaziva ozbiljne opekotine na koži i ozbiljna oštećenja očiju. Zbog toga što spada u opasne hemikalije, prilikom korišćenja kaustične sode, obavezna je upotreba zaštitne maske, zaštitnog šlema, zaštitnih rukavica, zaštine odeće i zaštitne obuće.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Kristalna supstanca bele boje u obliku ljuspica

Agregatno stanje

Čvrsto

Gustina (20°C)

2,13 g/cm3

Viskoznost

Rastvorljivost

Rastvorljivo u vodi u svim odnosima

 

Primena         

Kaustična soda našla je široku primenu u različitim granama industrije. Hemijska i farmaceutska industrija: proizvodnja boja za tkaninu, plastiku, intermedijera, natrijumovih soli, itd; proizvodnja sapuna i detergenata drugih sirovina kao što je natrijum fosfat i natrijum silikat;

Industrija za proizvodnju sintetičkih vlakana: proizvodnja veštačke svile i drvene pulpe za proces dobijanja viskoze, mercerizacije pamuka;

Prehrambena industrija: čišćenje masti i ulja, uklanjanje masnih nečistoća;

Industrija za proizvodnju aluminijuma: prerada boksita; Industrijski tretman voda: regeneracija jonoizmenjivača;

Tretman otpadnih voda; precizna neutralizacija; Industrija stakla i keramike; proizvodnja stakla.

 

Transport

Transport se vrši u PVC dzakovima od 25 kg koji su upakovani na drvenu paletu os 1000kg( 40*25 kg ), a u  skladu sa transportnim pravilima za ovu vrstu hemikalija.