Trgovačko ime

Kalcinirana soda

Naziv po IUPAC – u / Sinonimi

Natrijum-karbonat

CAS broj

497-19-8

EC broj

207-838-8

Registarski broj

EU-indeks

207-838-8

Hemijska formula

Na2CO3

Grupa jedinjenja

Neorganska supstanca

 

Opšte karakteristike:

Kalcinirana soda (Na2CO3) je bezvodni natrijum karbonat u obliku belog praha ili sitnih kristala. Poznata je i kao mineral natrit ili kao kalcinisana soda. Stvara se na temperaturama višim od 107°C.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Beo prah ili sitni kristali

Agregatno stanje

Čvrsto, prah

Gustina (20°C)

2.52-2.53

Viskoznost

 

Rastvorljivost

rastvorljiv u vodi, 212,5 g/l (20°C)

 

Primena

Najznačajnija primena kalcinirane sode je u izradi određenih vrsta stakla, za pranje buradi, kao pH regulator, u rastvoru se koristi kao elektrolit, u proizvodnji keramike, u proizvodnji deterdženata, u industriji celuloze, papira, boja, u metalurgiji i u hemijskoj industriji uopšte.

 

Transport

Kalcinirana je upakovana u dzakove od 25 kg. Transport se vrši u kamionima na paletama od 1000 kg(25 kg *40 kom).

Nije predmet transportnih pravila.