Trgovačko ime

Izopropil alkohol

Naziv po IUPAC-u /Sinonimi

2 propanol; dimetilkarbinol; izopropanol; propan-2-ol

CAS broj

67 – 63 – 0  

EC broj

200 – 661 – 7

Registarski broj

 

Indeks broj

 

Hemijska formula

C3H8O

Grupa jedinjenja

Alkoholi

 

Opšte karakteristike 

Izopropil alkohol je bezbojna zapaljiva tečnost jakog mirisa. Dobija se iz propena kao  nus proizvoda pri rafinaciji nafte. Rastvara širok spektar nepolarnih jedinjenja, etil celulozu, polivinil butiral, ulja, alkaloide, gume i prirodne smole. Brzo isparava, u poređenju sa etanolom ne ostavlja tragove, u poređenju sa alternativnim rastvaračima je relativno netoksičan. Meša se sa vodom, etanolom, etrom i hloroformom. Za razliku od metanola ili etanola ne meša se sa rastvorima soli i može se odvojiti od vodenih rastvora dodavanjem NaCl. Gradi azeotropne smeše koje imaju sniženu tačku topljenja. Sa smanjenjem temperature izopropil alkohol postaje sve viskozniji i mrzne na -89 °C.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

bistra bezbojna tečnost

Agregatno stanje

tečno

Relativna gustina (20°C)

0.785 g/cm3

Viskoznost

2,43 mPa.s (20 °C)

Rastvorljivost

meša se sa vodom, benzenom, hloroformom, etanolom, etrom, glicerinom, rastvoran u acetonu; nerastvoran u slanim rastvorima

 

Primena

Koristi se kao sirovina za foto hemikalije, rastvarač u 3D štampi, sirovina za štamparske boje i kao aditiv za mastilo za štampu, sirovina za sredstva za čišćenje i dezinfekciju, sirovina za čišćenje elektronskih uređaja, kao razređivač (smole, lakovi i boje); u farmaceutskoj industriji, kao sredstvo za dezinfekciju, sirovina u proizvodnji hemikalija za domaćinstvo, u procesima obrade esencijalnih ulja, voskova,masti, aroma, u proizvodnji antifriza (industrijska upotreba)…

 

Transport

Transport izopropil alkohola  vrši se u skladu sa transportnim pravilima u IBC kontejnerima zapremine od 1000 L ( 800 kg) ili u kanisterima po zahtevu kupca.