Trgovačko ime

Hromtrioksid

Naziv po IUPAC -u / Sinonimi

Hrom(VI) trioksid

CAS broj

1333-82-0

EC broj

215-607-8

Registarski broj

 

EU-indeks

024-001-00-0

Hemijska formula

CrO3

Grupa jedinjenja

Neorganska supstanca

 

Opšte karakteristike:

Tamno crvene ljuspe, tehničkog kvaliteta, sa izuzetno niskim sadržajem primesa. Neorgansko hemijsko jedinjenje rastvorljivo u vodi. Primenjuje se kao komponenta u galvanskoj industriji.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Tamno crvena tečnost

Agregatno stanje

Čvrsto

Gustina (20°C)

2.7 g/cm3

Viskoznost

Rastvorljivost

1,667 g/L

 

Primena

Hromna kiselina se može koristiti za hromiranje, metalni hrom visoke čistoće, koji se koristi u proizvodnji pigmenata, lekova i uglja, koji se takođe koriste u proizvodnji određenih glazura i vitraža.

Intermedijer u proizvodnji drugih jedinjenja hroma, pripremanje smeša za završne dorade u metalnom sektoru ili kao katalizatori, za obradu površina.

 

Transport

Upakovan je  metalne kante mase od 50 kg.Transport se vrši u u skladu sa transportnim pravilima .