Trgovačko ime

Hlorovodonična kiselina 520, 31-33 %

Naziv po IUPAC -u/ Sinonimi

Rastvor vodonikhlorida, sona kiselina

CAS broj

EC broj

231 – 595 – 7  

EU-indeks

017-002-01-X

Hemijska formula

HCl

Grupa jedinjenja

Neorganska kiselina

 

Opšte karakteristike:

Hlorovodonična ili sona kiselina, molekulske formule HCL je bezbojna neorganska kiselina, koja nastaje rastvaranjem hlorovodonika u vodi. Spada u red jakih kiselina, ima korozivno dejstvo, izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka, takođe može izazvati iritaciju respiratornih organa.

 

Fizičko – hemijske karakteristike:

Izgled

Bezbojna prozirna tečnost karkerističnog oštrog mirisa

Agregatno stanje

Tecno

Relativna gustina (20°C) 520, 31-33 %

1.0230; 1.098 ; 1.1593 g/cm3

Viskoznost

1.7 mm2/s (20°C)

Rastvorljivost

rastvorljiva u vodi, polarnim rastvaračima

podaci za pojedinačne koncentracije rastvora hlorovodonične kiseline kao I ostali parametri dati su u bezbednosnim listovima.

 

Primena

Upotreba hlorovodonične kiseline je veoma rasprostranjena u  hemijskoj industriji, u farmacetskoj industriji, prehrambenoj, tekstilnoj industriji i industriji boja. Generalno se koristi za procese skidanje rđe, čišćenje metalnih površina, za ekstrakciju ruda, za regeneraciju jono izmenjivačkih smola i podešavanje/korekciju pH vrednosti u procesima tretmana voda. Sa azotnom kiselinom gradi carsku vodu – rastvor koji rastvara zlato i platinu. U domaćinstvu, razblažena hlorovodonična kiselina koristi se kao reagens za uklanjanje kamenca.

 

Transport

Transport hlorvodonične kiseline vrši se u skladu sa transportnim pravilima u  kamion cisternama od odgovarajuceg materijala ili  upakovana u IBC kontejnerima zapremine od 1000 L,-1150 kg I manje, kao i u kanisterima od 30, 50 ili buradima  200 L po zahtevu kupca.