Trgovačko ime

Fosforna kiselina

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Ortofosforna kiselina

CAS broj

7664-38-2

EC broj

231-633-2

REACH registarski broj

01- 2119485924- 24-0016

Indeks broj

015-011- 00-6

Hemijska formula

H3PO4

Grupa jedinjenja

Neorgansko jedinjenje (kiselina)

 

Opšte karakteristike :

Fosforna kiselina je bistra uljasta tečnost sa niskim sadržajem nečistoća. Veoma dobro se rastvra u vodi (meša se sa vodom u svim odnosima). Primenjuje se u prehrambenoj industriji u više tehnoloških procesa.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Bistra uljasta tečnost

Agregatno stanje

Tečno

Relativna gustina (20°C)

1.579 – 1.696

Sadržaj H3PO4 u %

75 ; 85 %

Rastvorljivost

rastvorljiv u vodi

Viskoznost

1,1 – 600 mPa.s (5% – 100%)

 

Primena

Najznačajnija primena fosforne kiseline je u proizvodnji đubriva, zatim kao aditiv u raznim sverama industrijske proizvodnje I to u prehrambenoj, farmaceutskoj, proizvodnji alkoholnih I bezalkoholnih pića, hrani za životinje, , hemijski intermedijer, kao laboratorijska hemikalija, kao pH-regulišući agens, kao Inhibitor korozije, kao sredstvo za odmašćivanje.

 

Transport

Transport fosforne kiseline  vrši se u skladu sa transportnim pravilima u kamion cisternama od odgovarajuceg materijala ili u IBC kontejnerima zapremine od 1000 L ili kanisterima po zahtevu kupca.