Trgovačko ime

Formalin 37%, tehnički

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Formaldehid

CAS broj

50-00-0

EC broj

200-001-8

Registarski broj

 

EU-indeks

605-001-00-5

Hemijska formula

CH2O

Grupa jedinjenja

Aldehid

 

Opšte karakteristike:

Formalin je vodeni rastvor  formaldehida. Formalin se prodaje u dve varijante ʺletnjiʺ sa 0-6% metanola I ʺzimskiʺ sa 6-12% metanola. Metanol u rastvoru sprečava stvaranje polimera prilikom skladištenja i transporta.

Formalin je zapaljiv. Grejanjem dolazi do stvaranja para koje sa vazduhom stvaraju eksplozivne smeše.Pare formalina jako nadražuju oči, kožu, sluzokožu i gornje disajne puteve i otežavaju disanje.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Bistra, bezbojna tečnost

Agregatno stanje

Tečnost (20-65 °C, 1013 hPa)

Gustina (20°C)

oko 1,07-1,13 g/cm3

Viskoznost

2,083-2,85 mPas (na 20°)

Rastvorljivost

maksimalno 550 g/l

 

Primena

Formalin se upotrebljava u hemijskojpetrohemijskojfarmaceutskoj prehrambenoj industriji kao sirovina za sintezu, sredstvo za dezinfekciju, zaštitno sredstvo, sredstvo za redukciju i sredstvo za očvršćavanje.

Koristi se u građevinskoj industriji za prodizvodnju građevinskog materijala i proizvoda za domaćinstvo. Najčešće ga možemo pronaći u proizvodima od presovanog drveta kao što je iverica, šperploča, ali ga možemo pronaći i u lepkovima, izolacionim materijalima, papirnim oblogama.

Takođe se koristi i kao industrijski fungicid, germicid, kao sredstvo za dezinfekciju i kao konzervans u mrtvačnicama i medicinskim laboratorijama.

Dezinfekciono sredstvo na bazi formaldehida koje se  koristi se u javnim i industrijskim objektima, za dezinfekciju površina i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje; za zidove i podove u zdravstvenim ustanovama  pa spada u grupu biocida.  

      

Transport

Transport se vrši u se vrši u kamion cisternama i u IBC kontejnerima (zapremine od 1000l) 1100kg u skladu sa transportnim pravilima za ovu vrstu hemikalija.