Trgovačko ime

Cink oksid

Naziv po IUPAC-u /Sinonimi

Cink oksid

CAS broj

1314 – 13 – 2

EC broj

215 – 222 – 5

Hemijska formula

ZnO

Grupa jedinjenja

Neorgansko jedinjenje, so

 

Opšte karakteristike

Cink oksid, ZnO, neorgansko jedinjenje u obliku belog praha, vrlo fine granulacije bez prisustva stranih primesa. Ne rastvara se u vodi. Cink oksid je u Zemljinoj kori prisutan kao mineral cinkit, ali se većina komercijalno koriščenog cink oksida dobija veštačkim postupkom. Ima i osobine poluprovodnika. Ove osobine iskorišćene su u proizvodnji transparetnih elektroda u displejima sa tečnim kristalima, prozorima za uštedu energije, tranzistorima sa tankim filmom, LED diodama itd.

 

Fizičko-hemijske karakteristike

 

Izgled

beo prah, bez mirisa

Agregatno stanje

čvrsto

Relativna gustina (20°C)

5.606 g/cm3

Viskoznost

Rastvorljivost

ne rastvorljivo u vodi, rastvara se u kiselinama I bazama

sadržaj ZnO %

 99.80

 

Primena

Koristi se kao aditiv u industriji kozmetičkih preparata, plastike, keramike, stakla, boja, masti, zaptivnih smeša, pigmenata, baterija, usporivača gorenja trake za prvu pomoć i velikom broju ostalih industrijskih grana. U gumarskoj industriji, sa stearinskom kiselinom aktivira proces vulkanizacije. Takođe koristi se kao aditiv u proizvodnji betona i cementa, industriji keramike, u namenskoj industriji, farmaceutskoj industriji itd.

 

Transport

Proizvod je upakovan u džakove od 25 kg i transport se vrši u skladu sa transportnim pravilima.