Trgovačko ime

Azotna kiselina, rastvor 63-67%,63% i 56-58 %

Naziv po IUPAC / Sinonimi

Nitratna kiselina

CAS broj

7697 – 37 – 2

EC broj

231 – 714 – 2

REACH registarski broj

01-2119487297-23-0037

EU-indeks

007 – 004 – 00 – 1

Hemijska formula

HNO3

Grupa jedinjenja

Neorganska kiselina

 

Opšte karakteristike:

Azotna kiselina je veoma jaka neorganska kiselina, molekulske formule HNO3. Providna, bezbojna ili bledo žuta tečnost koja na otvorenom prostoru isparava izdvajajući naranđasto-mrke pare. U koncentrovanom obliku je veoma jako oksidaciono sredstvo. Deluje korozivno, sa vodom se mesa u svim razmerama. U kontaktu sa kožom izaziva teške hemijske opekotine krakteristične žute boje.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

Izgled

Bezbojna do slabo žućkasta tečnost oštrog mirisa

Agregatno stanje

Tecno

Relativna gustina (20°C) 63-67%,63% i 56-58 %

1.3913 – 1.4091 g/cm3; 1.3818 ꓼ 1.3449 – 1.3560 g/cm3  

Viskoznost

0,761 mPa na 25°C

Rastvorljivost

rastvorljiva u vodi u svim razmerama

podaci za pojedinačne koncentracije rastvora azotne kiseline kao i ostali parametri dati su u bezbednosnim listovima.

 

Primena  

Po svojoj širokoj i značajnoj primeni spada u red najvažnijih kiselina. Predstavlja intermedijer hemijskim sintezama, koristi se u procesu proizvodnje veštačkih đubriva, obradi metalnih površina uključujući galvanizaciju i elekroforezu, obradi nemetalnih površina, regulaciji pH i kao dodatak za regeneraciju jonoizmenjivačkih smola, u procesima dobijanja eksploziva, u industriji boja, u hemijskoj industriji za dobijanje nitrata itd.

 

Transport

Transport azotne kiseline vrši se u skladu sa transportnim pravilima u kamion cisternama od odgovarajuceg materijala ili  upakovana u IBC kontejnerima (zapremine od 1000l) 1250kg I 1300kg i  kanisterima od 60 L ili drugim kanisterima/buradima po zahtevu kupca.