Trgovačko ime

Amonijak, bezvodni

Naziv po IUPAC-u /Sinonimi

Amonijak,

CAS broj

7664-41-7

EC broj

231-635-3

Registarski broj

 

EU-indeks

 

Hemijska formula

NH3

Grupa jedinjenja

Neorganska supstanca

 

Opšte karakteristike:

Amonijak je hemijsko jedinjenje azota i vodonika sa molekulskom formulom NH3. Pri normalnim uslovima amonijak je gas oštrog, karakterističnog mirisa, lakši od vazduha i lako rastvoran u vodi. Amonijak je otrovan gas. On je korozivan za neke materije.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Bezbojn gas oštrog mirisa

Agregatno stanje

Gas

Gustina (20°C)

 

Viskoznost

0.475, 0.317, 0.276 i 0.255 cP na -69, -50, -40 i -33.5°C

Rastvorljivost

510-531 g/l (at 20°C)

 

Primena

U hemijskoj industriji, u farmacetskoj industriji, u proizvodnji đubriva, tekstilnoj industriji i prehrambenoj industriji za zamrzavanje namernica.

 

Transport

Transport se vrši u kamion cisternama  u skladu sa transportnim pravilima.