Trgovačko ime

Aceton

Naziv po IUPAC-u/Sinonimi

Propan – 2 – on, propanon, dimetilketon

CAS broj

67 – 64 – 1

EC broj

200-662-2

REACH registarski broj

01-2119471330-49-0015

EU indeks broj

606-001-00-8

Hemijska formula

CH3COCH3 ;  (C3H6O)

Grupa jedinjenja

Organsko jedinjenje

 

Opšte karakteristike

Aceton je najjednostavnije jedinjenje u klasi ketona. Acton je bistra bezbojna tečnost, karakterističnog mirisa, veoma je isparljiv već na sobnoj temperaturi. Rastvara se u vodi i drugim polarnim rastvaračima poput etanola, etra, ključna na 56°C. Aceton je zapaljiva tečnost sa temperaturom paljenja 19°C, dok je samozapaljiv na 540°C. U malim količinama se prirodno proizvodi i izlučuje iz ljudskog tela kao rezultat metaboličkih procesa. Nalazi se u krvi i urinu, posebno ga izlučuju osobe obolele od šećerne bolesti, osim njih viši nivo acetona u krvi i urinu imaju trudnice i porodilje. Testovi reproduktivne toksičnosti su pokazali da ima nizak potencijal da prouzrokuje reproduktivne probleme.

 

Fizičko hemijske karakteristike

 

Izgled

Bezbojna tečnost karakterističnog mirisa nalik acetonu

Agregatno stanje

Tečno

Relativna gustina na 20°C

min 0.789 g/cm3

Rastvorljivost

potpuno mešljivo sa vodom

Viskoznost

0,32 mPas, na 20 ° C

 

Primena

Uobičajena primena acetona je kao rastvarač, kao sredstvo za čišćenje u laboratorijama, dobro rastvara mnoga plastična i sintetička vlakna, lepkove. Koristi se kao isparljiva komponenta boja lakova, premaza i sredstava za impregnaciju, sirovina za fotohemikalije, sirovina za štamparske boje i aditive za mastilo za štampu. Izuzetan je odmašćivač, koristi se za pripremu i obradu metalnih površina pre bojenja, za lemljenje. Osim toga primenu je našao i kao rastvarač i pomoćno sredstvo u farmaceutskoj industriji. Koristi se i u sintezi drugih organskih jedinjenja (metil metakrilat; bis fenol A). U domaćinstiva se upotrebljava u obliku aktivne komponente kao odstranjivača laka za nokte, sredstava za čišćenje i uklanjanje mrlja, razređivač boja.

 

Transport

Transport acetona   vrši se u skladu sa transportnim pravilima u IBC kontejnerima zapremine od 1000 L ( 800 kg) ili u kanisterima po zahtevu kupca.