Proizvodi

LAGER LISTA PROIZVODA:

 

Amonijačna voda 25%

Mlečna kiselina 80%, food grade

Vitamin E (Tokoferol)

Polialuminijum hlorid 

Natrijum hipohlorit

Kaustična soda

Formalin 37% tehnički

Limunska kiselina

Limunska kiselina, rastvor 50 %

Potasijum sorbat – kalijum sorbat

Kalcinirana soda

Trinatrijum fosfat

Hromtrioksid

Glicerin

Natrijum bisulfit  rastvor 25%, 37%

Dibutil ftalat

Trihloretilen

n-Heksan

Amonijak bezvodni

Kalijum-hidroksid

Mravlja kiselina 85% 

Vitamin C 

Azotna kiselina, rastvor 63-67%, 63% i 56-58 %

Hlorovodonična kiselina, rastvor 5, 20, 31-33 %

Natrijum hidroksid, rastvor 20, 25, 30, 32, 40, 45-50 %

Sumporna kiselina, rastvor 50, 93-98 %

Sirćetna kiselina, 80 % food grade

Vodonik peroksid, rastvor 35, 50,60 %

Guar gum

Natrijum dihromat

Izoprpil alkohol

Dekstroza monohidrat

Levoxin 15

Fero sulfat heptahidrat

Aceton

Zn sulfat, 35 %

Kalcijum hlorid (anhidrovani; food grade)

Kalcijum hlorid 30% rastvor

Cink oksid

Mn sulfat

Metanol

Perhloroetilen

Feri sulfat

Turbo K

Fosforna kiselina, rastvor 75, 85 % (food grade)

Skladište robe

Posedujemo sopstvene skladišne prostore uz odgovarajuće atmosferske i tehničke uslove, kao još jednog garanta kvaliteta.